Estatuts

Art. 1. – La Confraria de Sant Agustí nasqué l’any 1957 i el seu local social és el Convent de Sant Agustí.

Art. 2. – La Confraria porta a les processons un pas amb la imatge del Sant Crist, una altra amb una imatge del Crist Jacent, i una altra amb la imatge de Maria Magdalena.

Art. 3. – L’objectiu de la Confraria és fonamentar la devoció a la Passió, Mort i Resurrecció del nostre senyor Jesús, una vivència de vida cristiana i un esperit de germanor amb tots els seus membres.

Art. 4. – Serà assessor espiritual de la Confraria el capellà encarregat del culte del Convent de Sant Agustí.

Art. 5. – El vestit de confrare es compon dels següents elements:

 • Túnica blanca amb botons vermells.
 • Capa vermella.
 • Caperutxa blanca amb l’escut de la Confraria.
 • Faixí vermell.
 • Medalló amb l’escut de la Confraria.
 • Guants blancs.
 • Sabates que no siguin esportives.

Art. 6. – Tots els confrares porten una tulipa de color ambre i van fermats entre ells amb una corda.

Art. 7. – Els òrgans de govern de la Confraria són: la Junta Directiva i l’Assemblea General.

Art. 8. – L’Assemblea General elegirà per votació un president, el qual amb un termini o superior als 15 dies elegirà els altres membres de la Juta Directiva. La durada dels càrrecs serà per un període de 4 anys, podent ser reelegits.

Art. 9. – La Junta Directiva estarà composta pels següents càrrecs:

 • President/a
 • Vicepresident/a 1r
 • Vicepresident/a 2n
 • Secretari/ària
 • Tresorer/a
 • Vocals sense definir el nombre de membres

Art. 10. – Les funcions dels distints càrrecs seran els següents:

 • President / a: Tendrà la presidència efectiva de les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General, i el seu vot serà decisiu en cas d’empat, i representarà en totes les ocasions oportunes. Vetllarà pel compliment dels estatuts i dels acords presos.
 • Vicepresidents: Tendran els mateixos drets i deures del president en cas d’absència d’aquest. En cas de dimissió, es faran càrrec automàticament de la presidència fins al final del mandat.
 • Secretari / a: Portarà al dia les actes, on figuraran les decisions adoptades en les assemblees, així com a les reunions de la Junta Directiva, serà l’encarregat de llegir les actes que seran signades per ell i pel president. Tendrà a càrrec seu i al dia l’arxiu de la Confraria.
 • Tresorer / a: Durà al dia el llibre de comptes, on estiguin registrats els moviments econòmics de la Confraria. Serà l’encarregat del pagament de les despeses, amb el vistiplau dels altres membres de la Junta Directiva. Durà el control del pagament de les quotes anuals dels confrares. Presentarà anualment el balanç i estat de comptes de la Confraria.
 • Vocals: Col·laboraran amb els altres membres de la Junta Directiva.

Art. 11. – La Junta Directiva es cuidarà de l’organització i edició del Pregó de Setmana Santa.

Art. 12. – La Junta Directiva podrà convocar quantes assemblees generals trobi oportú, a petició pròpia o a petició dels vint-i-cinc per cent dels confrares. Quan la reunió sigui instada pels confrares en nombre suficient, caldrà que ho sol·licitin per escrit, exposant les raons per a la convocatòria i l’ordre del dia que s’hagi de debatre.

Art. 13. – L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari una vegada a l’any, preferentment després de Setmana Santa.

Art. 14. – L’Assemblea General és l’encarregada d’aprovar a petició de la Junta Directiva les quotes anuals a pagar pels confrares, en cas extrem es podran posar quotes especials. També serà l’encarregada de la modificació dels estatuts.

Art. 15. – Les votacions de l’Assemblea General seran aprovades per la majoria simple dels assistents, (és a dir, la meitat més un). En cas d’empat el vot del president és determinant.

Art. 16. – Els aspirants a confrare a més d’acceptar aquests estatuts, hauran de demanar a la Junta Directiva la seva admissió. En cas d’esser admès haurà d’abonar la quota d’admissió establerta en aquests moments.

Art. 17. – L’edat mínima per a ser confrare és de 10 anys o inferior si va acompanyat per un confrare major d’edat.

Art. 18. – No podrà esser confrare tota aquella persona que hagi estat expulsada d’una altra per motiu d’escàndol o per mala conducta. Es causarà baixa de la confraria per les següents raons:

 • Per voluntat pròpia.
 • Dur o deixar el vestit de confrare en actes que no siguin funcions pròpies de la Confraria.
 • Falta d’ordre reiterat.
 • Promoure aldarulls, abans, durant o després de la processó, mentre vagi vestit de confrare, podent comprometre l’honor de la Confraria.
 • No estar al corrent del pagament de la quota anual.
 • No complir les normes d’aquests estatuts.

Art. 19. – Els drets dels confrares seran:

 • Prendre part de les processons del Dijous i Divendres Sant.
 • Assistir, opinar i votar a l’Assemblea General si ha complit la majoria d’edat.
 • Té dret a deixar o vendre el vestit a qualsevol persona que tingui les condicions per a ser confrare i complir aquests estatus.
 • El confrare es podrà presentar quan hi hagi eleccions.
 • A la mort d’un confrare la Confraria li oferirà una Missa.

Art. 20. – La Junta Directiva amb l’aprovació de l’Assemblea General podrà atorgar el títol de Confrare d’Honor a qualsevol persona o entitat que trobi creditor d’aquest.

Art. 21. – En cas de dissolució de la Confraria, la Junta Directiva es farà càrrec d’entregar els béns econòmics a una entitat de beneficència de Felanitx, i el Convent de Sant Agustí passarà a ser dipositari de tots els béns materials.

Felanitx a 28 de febrer de 1997.