Estatuts

Art. 1. – La Confraria de Sant Agustí nasqué l’any 1957 i el seu local social és el Convent de Sant Agustí.

Art. 2. – La Confraria porta a les processons un pas amb la imatge del Sant Crist, una altra amb una imatge del Crist Jacent, i una altra amb la imatge de Maria Magdalena.

Art. 3. – L’objectiu de la Confraria és fonamentar la devoció a la Passió, Mort i Ressurecció del nostre senyor Jesús, una vivència de vida cristiana i un esperit de germanor amb tots els seus membres.

Art. 4. – Serà assesor espiritiual de la Confraria el capellà encarregat del cult del Convent de Sant Agustí.

Art. 5. – El vestit de confrare es compon dels següents elemets:

 • Túnica blanca amb botons vermells.
 • Capa vermella.
 • Caperutxa blanca amb l’escut de la Confraria.
 • Faixí vermell.
 • Medalló amb l’escut de la Confraria.
 • Guans blancs.
 • Sabates que no siguin esportives.

Art. 6. – Tots els confrares porten una tulipa de color ambre i van fermats entre ells amb una corda.

Art. 7. – Els òrgans de govern de la Confraria són: la Junta Directiva i l’Assemblea General.

Art. 8. – L’Assemblea General elegirà per votació un president, el qual amb un termini o superior als 15 dies elegirà els altres membres de la Juta Directiva. La durada dels càrrecs serà per un període de 4 anys, poguent ser reelegits.

Art. 9. – La Junta Directiva estarà composta pels següents càrrecs:

 • President/a
 • Vice-president/a 1r
 • Vice-president/a 2n
 • Secretari/a
 • Tresorer/a
 • Vocals sense definir el nombre de membres

Art. 10. – Les funcions dels distints càrrecs seran els següents:

 • President / a: Tendrà la presidència efectiva de les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General, i el seu vot serà decisiu en cas d’empat, i representarà en totes les ocasions oportunes. Vetllarà pel compliment dels estatuts i dels acords presos.
 • Vice-presidents: Tendran els mateixos drets i deures del president en cas d’absència d’aquest. En cas de dimissió, es faran càrrec automàticament de la presidència fins al final del mandat.
 • Secretari / a: Portarà al dia les actes, on figuraran les decisions adoptades en les assemblees, així com a les reunions de la Junta Directiva, serà l’encarregat de llegir les actes que seran signades per Ell i pel President. Tendrà al seu càrrec i al dia l’arxiu de la Confraria.
 • Tresorer / a: Durà al dia el llibre de comptes, on estiguin registrats els moviments econòmics de la Confraria. Serà l’encarregat del pagament de les despeses, amb el vist i plau dels altres membres de la Junta Directiva. Durà el control del pagament de les quotes anuals dels confrares. Presentarà anualemnt el balanç i estat de comptes de la Confraria.
 • Vocals: Col·laboraran amb els altres membres de la Junta Directiva.

Art. 11. – La Junta Directiva cuidarà de l’organització i edició del Pregó de Setmana Santa.

Art. 12. – La Junta Directiva podrà convocar quantes assemblees generals trobi oportú, a petició pròpia o a petició dels vint-i-cinc per cent dels confrares. Quan la reunió sigui instada pels confrares en nombre suficient, serà precís que ho sol·licitin per escrit, exposant les raons per a la convocatòria i l’ordre del dia que s’hagi de debatre.

Art. 13. – L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari una vegada a l’any, preferentment després de Setmana Santa.

Art. 14. – L’Assemblea General és l’encarregada d’aprovar a petició de la Junta Directiva les quotes anuals a pagar pels confrares, en cas extrem es podran posar quotes especials. Tambés serà l’encarregada de la modificació dels estatuts.

Art. 15. – Les votacions de l’Assemblea General seran aprovades per la majoria simple dels assistents, (és a dir, la meitat més un). En cas d’empat el vot del president és determinant.

Art. 16. – Els asiprants a confrare a més d’acceptar aquests estatuts, hauran de demanar a la Junta Directiva la seva admissió. En cas d’esser admés haurà d’abonar la quota d’admissió establerta en aquests moments.

Art. 17. – L’edat mínima per a ser cofrere és de 10 anys o inferior si va acompanyat per un confrare major d’edat.

Art. 18. – No podrà esser confrare tota aquella persona que hagi estat expulsada d’una altra per motiu d’escàndol o per mala conducta. Es causarà baixa de la confraria per les següents raons:

 • Per voluntat propia.
 • Dur o deixar el vestit de confrare en actes que no siguin funcions pròpies de la Confraria.
 • Falta d’ordre reiterat.
 • Promoure alderulls, abans, durant o després de la processó, mentre vagi vestit de confrare, podent comprometre l’honor de la Confraria.
 • No estar al corrent del pagament de la quota anual.
 • No complir les normes d’aquests estatuts.

Art. 19. – Els drets dels confrares seran:

 • Prendre part de les processons del Dijous i Divendres Sant.
 • Assistir, opinar i votar a l’Assemblea General si ha complit la majoria d’edat.
 • Té dret a deixar o vendre el vestit a qualsevol persona que tingui les condicions per a ser confrare i complir aquests estatus.
 • El confrare es podrà presentar quan hi hagi eleccions.
 • A la mort d’un confrare la Confraria li oferirà una Missa.

Art. 20. – La Junta Directiva amb l’aprovació de l’Asssemblea General podrà otorgar el títol de Confrare d’Honor a qualsevol persona o entitat que trobi creditor del mateix.

Art. 21. – En cas de dissolució del la Confraria, la Junta Directiva es farà càrrec d’entregar els béns econòmics a una entitat de beneficència de Felanitx, i el Convent de Sant Agustí passarà a ser dipositari de tots els béns materials.

Felanitx a 28 de febrer de 1997.